Hlavní činnosti

Inženýring

Zajišťujeme pro naše zákazníky zpracovává dílčí řešení v těchto oblastech:

  • Zpracovávání záměrů (analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů)
  • Výběrová řízení (podklady technické, právní, finanční – tvorba cen)
  • Smluvní vztahy (obchodní závazkové právo, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, termínované plnění, časové plány)
  • Plnění zákona 183/2006 Sb. (územní,stavební a kolaudační řízení)
  • Realizace staveb (investorský nebo dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení projektu, síťové plánování, termínové plánování, kapacitní plánování, nákladové plánování, kontrola jakosti, dozor nad prováděním, technologické předpisy, kontrolní protokoly)
  • Předání a převzetí díla (plán přejímacího řízení, komplexní zkoušky, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby konstrukcí)
2019  Ing. Petra Honáková