Profil firmy

Akciová společnost S - PROFESS vznikla 1.1.1999 jako důsledek dlouhodobě se rozvíjející vzájemné spolupráce právnických a fyzických osob. Rozvíjející se spolupráce, potřeba komplexního pokrytí všech činností, jejich řízení a koordinace vedla k rozhodnutí zastřešit jednotlivé činnosti akciovou společností, schopnou zajistit kompletní provádění staveb od jejich přípravy, přes realizaci, až po předání a závěrečné vyhodnocení. Hlavním cílem této organizační změny bylo a je poskytnutí komplexní služby zákazníkům pod jednotnou organizační strukturou.

Společnost S - PROFESS, a.s. svým technickým a personálním zázemím pokrývá kapacitně komplexní dodávky prací hlavní stavební výroby a zajišťuje koordinaci a řízení prací PSV za účasti osvědčených subdodavatelů. Dále zpracovává kompletní projektovou dokumentaci, provádí řízení staveb (inženýring) a kontrolu staveb (technický dozor investora).

Trvale plánované zvyšování úrovně prováděných činností se projevuje v nových projektech naší společnosti:

 • plán kontroly jakosti v rozsahu od specifikace jakostních parametrů při záměru po fyzickou kontrolu jakosti provedených prací v záruční době, 
 • pasportizace stavebních částí v rozsahu technického a ekonomického auditu od identifikace a vyhledání podkladů přes stanovení současného stavebně technického stavu až po výpočet ekonomického nájemného, 
 • regionální poradenské středisko pro opravy domů postavených panelovou technologií ve smyslu NV č. 384/2000 Sb. - program PANEL,
 • vedení účetnictví právnických a fyzických osob - příprava podkladů a účast na kontrolách FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťoven

Veškerá činnost společnosti je prováděna na základě dokumentačně zpracovaného Systému řízení jakosti, který byl v roce 2000 certifikován dle ČSN EN ISO 9001:1995. Systém je v předepsaných lhůtách řádně kontrolován a postupně zdokonalován. Poslední certifikace proběhla v roce 2012 dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Naše společnost provádí Systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 se střednědobým výhledem na zavedení environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a dlouhodobým výhledem na prosazení myšlenek TQM.

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům:

 • technickou pomoc při stanovení záměrů staveb,
 • technické a technologické inovace v rámci výběrových řízení,
 • vysoce jakostní provedení výrobků a služeb,
 • nadstandardní dokumentaci přípravy, průběhu, předání a užívání stavby,
 • záruční a pozáruční servisní služby na vysoké úrovni. 

Naše společnost zajišťuje pro své pracovníky:

 • vzdělávací program,
 • sociální program,
 • školení BOZP a PO,
 • nové a bezpečné technické vybavení.

Naše společnost spolupracuje se svými subdodavateli:

 • na platformě rovnosti a vzájemné výhodnosti,
 • při vědomí společného ovlivňování se k vyšší jakosti,
 • formou trvalého sledování a hodnocení.

Naše společnost zohledňuje přírodu:

 • už při návrhu řešení prosazuje nízkoenergetické, recyklační a bezodpadové technologie pro přípravu, provádění a užívání stavebních objektů,
 • má program likvidace odpadů,
 • používá techniku a technologie šetrné k životnímu prostředí.

V naší firmě pracují autorizovaní inženýři v oboru pozemních, průmyslových, inženýrských, dopravních staveb a v oboru zkoušení a diagnostiky staveb

 

V současné době akciovou společnost S - PROFESS, Husova 2806/83, 430 03 Chomutov zastupují

p. Stanislav Zeman

Ing. Jiří Šťastný

2019  Ing. Petra Honáková